Política de privadesa

1. Identificació de la titular del Lloc Web: La titular del domini i del lloc web www.monorxata.com, així com de tots els subdominis i directoris inclosos en aquesta (d’ara endavant, conjuntament denominats com la “Web” o el “ Lloc Web”) és Món Orxata SL (d’ara endavant MÒNORXATA), amb domicili al c/ Picapedrers 10, PI Camí a la Mar, Alboraia València 46120 Comunitat Valenciana, Espanya, amb NIF.: B97312953.

Correu electrònic de contacte: info@monorxata.com

2. Ús de la Web: Qualsevol usuari pot accedir a la Web i als seus continguts de manera lliure i gratuïta, trobant-se aquest accés i la utilització de la mateixa subjectes als presents termes dús.

L’usuari ha de ser major de 18 anys i estar facultat de la capacitat legal suficient per vincular-se als presents termes, acceptant de forma expressa i sense excepcions que l’accés i l’ús del Web, dels seus serveis i continguts es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut dels presents termes d’ús, ha d’abandonar el web, i no podrà gaudir dels serveis i/o continguts que ofereix.

L’usuari s’obliga a fer un ús adequat dels recursos de la Web, d’acord amb el que preveuen aquests termes, la moral, l’ordre públic, els bons costums i la legalitat vigent, sense perjudicar ni danyar els titulars del Web ni a cap tercer, per la qual cosa es compromet a no utilitzar els continguts i/o serveis que el Web ofereix per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfica, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; provocar danys als sistemes físics i lògics de MÓN ORXATA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

2.1. Publicació de continguts. Cessió dels drets:

L’usuari registrat que insereixi o publiqui continguts al Lloc Web a través del formulari de comentaris del bloc, formulari d’atreveix-te a opinar i qualsevol altre sistema de participació que existeixi o pugui existir, ha d’ostentar la legítima titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial o de qualsevol altra índole sobre aquests per poder reproduir-los, distribuir-los i comunicar-los públicament a través de qualsevol mitjà electrònic, comportant la utilització d’aquests continguts per l’usuari, la seva declaració que ostenta els drets legítims i suficients per a la inserció o utilització de els mateixos.

Correspon a l’usuari l’obligació de demanar qualsevol tipus d’autorització, permís o llicència, en cas de ser necessaris, per a la inserció o publicació de qualsevol contingut al Lloc Web i declara que pel sol fet de la publicació d’aquests continguts, compta amb aquestes autoritzacions, permisos o llicències.

L’usuari cedeix a MÓN ORXATA els drets d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública, transformació…) dels continguts que inseriu, pugeu o publiqueu al Lloc Web (textos, fotografies, fonogrames, obres audiovisuals, etc.) de forma gratuïta i que en cap cas donarà dret a una contraprestació econòmica a favor de l’usuari, i aquesta cessió de caràcter no exclusiu serà per al territori de tot el món, i durant la vigència legal de la protecció dels drets de l’usuari.

Queda terminantment prohibida la inserció de continguts que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que contravinguin els principis de la bona fe o que, amb caràcter merament enunciatiu, que no limitatiu: siguin injuriosos o calumniosos, vulnerin les lleis de protecció de menors, qualsevol dret de tercers, afavoreixin o cooperin amb negocis de pornografia, siguin materials obscens, gestionin contactes eròtics, estiguin relacionats amb el joc, serveis de vidència, o que puguin resultar violents, vinculats a negocis piramidals, i en general qualsevol contingut que MÓN ORXATA consideri no apropiats per a la finalitat de la Web i molt especialment per als menors d’edat.

MÓN ORXATA es reserva el dret de retirar tots aquells continguts que es considerin no apropiats a les característiques i finalitats de la web.

MÓN ORXATA no pot controlar totes i cadascuna de les publicacions realitzades pels usuaris, no podrà assumir la responsabilitat sobre aquests continguts, llevat que tingui coneixement efectiu de la inserció de continguts dels considerats inadequats conforme als presents termes de ús, tals com els que a manera enunciativa i no limitativa de detallen a continuació: continguts en qualsevol de les seves expressions que vulnerin les lleis, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, lordre o la seguretat pública, etc.

En qualsevol cas, els usuaris que pugin continguts seran els únics responsables de qualsevol dany o perjudici o conseqüència que per raó de la utilització d’aquests continguts es puguin causar o produir, quedant exonerat MÓN ORXATA de qualsevol responsabilitat.

Es concedeix a l’usuari l’opció de subscriure’s al butlletí de notícies.

L’usuari podrà donar-se de baixa en qualsevol moment com a usuari/ a registrat/da de la Web, comunicant-ho per correu electrònic a l’adreça:

info@monorxata.com.

3. Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament del Web:

MÓN ORXATA no serà, en cap cas, responsable de la manca d’operativitat o de disponibilitat puntual i/o temporal de la Web per causes que no li siguin imputables; dels eventuals danys i perjudicis que puguin derivar-se de tal manca d’operativitat i/o disponibilitat, sense perjudici que MÓN ORXATA farà el que sigui possible per garantir la disponibilitat i operativitat del servei; dels eventuals errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per lús per part de lusuari duna versió no actualitzada o insegura dun navegador, així com de qualsevol altra causa només imputable a lusuari.

MÓN ORXATA no assumeix, ni s’identifica amb les opinions, comentaris o actuacions dels usuaris a la Web, ni té cap activitat editorial en aquest àmbit. Els usuaris (i els seus representants legals) seran els únics responsables per aquestes opinions, comentaris o actuacions.

MÓN ORXATA, malgrat les múltiples prohibicions, regles i recomanacions que dirigeix als usuaris de la Plataforma no garanteix, ni es fa responsable de cap manera que aquests facin un ús de la mateixa de forma coherent diligent i/o adequada amb aquests termes d’ús i amb la política de privadesa. Això no obstant, podrà implementar sistemes de seguretat i detecció en aquest àmbit i adoptarà totes les mesures correctives necessàries des del moment que tingui coneixement fefaent de possibles incompliments sobre això, vetllant per la legitimitat general dels serveis, continguts, imatges i comentaris que es puguin bolcar a la Web sense que això representi obligació de cap control a càrrec de MICROCEMENTEC. Els usuaris són, amb caràcter general, els únics responsables per les actuacions, comentaris, imatges, continguts i informació que publiquin o aportin a la Web.

4.- Propietat Intel·lectual i Industrial: MÓN ORXATA ostenta tots els drets sobre el disseny i codi font de la Web, així com sobre els continguts de la mateixa : imatges, fotografies, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials, dades que s’inclouen a la web, esquema dels menús, grafismes, colors, eines, etc.

Tots els programes utilitzats per al desenvolupament de la Web són titularitat de MÓN ORXATA o dels seus proveïdors.

Tot això esmentat es troba per això protegit per la legislació relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial, directa o indirecta, en qualsevol suport o format sense l’autorització de MÓN ORXATA de la Web i de qualsevol dels seus continguts, quedant de la mateixa manera totalment prohibida l’adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra conducta infractora de la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus drets legítims per la introducció d’un determinat contingut al Lloc Web, podrà comunicar aquesta circumstància a MÓN ORXATA, mitjançant correu electrònic a l’adreça info@monorxata .com, facilitant les dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, així com si escau, la representació amb què intervé, indicant els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, i la seva ubicació al Lloc Web, acreditant, si és possible, la titularitat d’aquests drets de propietat intel·lectual o industrial, assumint la responsabilitat de la veracitat del que digui a la comunicació realitzada.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos .

L’accés a aquesta web no atorga a l’ usuari cap dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial dels elements corporatius, ni de cap altre contingut.

5.- Política d’enllaços:

5.1. Enllaços des d’altres webs: Si s’estableix un enllaç o hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines web de MÓN ORXATA, aquest enllaç s’haurà de sotmetre a les condicions següents:

– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web, ni l’establiment de deep -links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames i/o similars, amb el Lloc Web sense la prèvia autorització expressa i per escrit de MÓN ORXATA.

– No es realitzarà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa . Excepte aquells signes que formin part de l’enllaç, la pàgina web on s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a MÓN ORXATA, llevat d’autorització expressa d’aquesta.

– L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de cap relació entre MÓN ORXATA i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de MÓN ORXATA dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

– MÓN ORXATA no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquests.

5.2. Enllaços cap a altres webs: Hi ha la possibilitat que al Lloc Web es posi a disposició de l’usuari enllaços cap a altres llocs web gestionats i controlats per tercers, amb la funció exclusiva de facilitar la cerca d’informació, continguts i serveis a Internet. MÓN ORXATA no comercialitza, ni dirigeix, ni controla de forma prèvia, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web, per la qual cosa no assumeix cap mena de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per els continguts, informacions, comunicacions, opinions i/o serveis enllaçats des d’aquests llocs webs no gestionats per MÓN ORXATA i que resultin accessibles a través del Lloc Web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions al sistema informàtic (hardware i software), en els documents o fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

6.- Incompliment: Si per part de qualsevol usuari s’incompleix el que preveuen aquests termes d’ús, MÓN ORXATA es reserva el dret d’exercitar totes les accions legals que li puguin correspondre en defensa dels seus interessos legítims, així com el dret a denegar o retirar l’accés al Lloc Web, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer.

7.- Modificació dels presents termes: MÓN ORXATA podrà modificar en qualsevol moment els presents termes d’ús, sent degudament publicats al Lloc Web.

& nbsp ;

8.- Política de Privadesa:

8.1. Veracitat, exactitud i actualització de les dades personals facilitades: L’usuari garanteix que les dades personals proporcionades són veraces, exactes, completes i que a més estan actualitzades i es compromet a notificar-ne qualsevol canvi o modificació . En cas que l’usuari aporti dades de tercers, l’usuari serà l’únic responsable d’informar i obtenir el consentiment d’aquests tercers per ser introduïts als formularis d’obtenció de dades del Lloc Web.

S’adverteix que qualsevol dany i/o perjudici que patisca MÓN ORXATA, o qualsevol tercer per causa de proporcionar informació errònia, inexacta, incompleta o no actualitzada serà responsabilitat de l’usuari, podent MÓN ORXATA repetir contra l’usuari les accions que en el seu cas es dirigissin contra ella.

El fet de no facilitar certa informació assenyalada com a obligatòria, pot comportar que no sigui possible gestionar-ne el registre com a usuari o l’ús de determinades funcionalitats o serveis disponibles a través de la Plataforma.

8.2. Finalitat de les dades recollides i consentiment al tractament: S’informa que mitjançant els diferents formularis de registre de la Web, es recapten dades personals de l’usuari que les proporciona i s’emmagatzemen en un fitxer titularitat de MÓN ORXATA, degudament inscrit davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat exclusiva de:

a) Atendre les sol·licituds de l’usuari, consistents en l’adquisició per compra dels productes oferts al lloc web, o la contractació de qualsevol altre servei.

a) Mantenir la relació negocial sorgida amb l’ usuari així com la gestió, administració, informació, prestació i millora.

b) Remetre butlletins ( newsletters ) o nous articles del bloc.

c) Remetre comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de la Web i del sector dels productes infantils a través de correu postal, correu electrònic i Whatsapp . La utilització de l’aplicació de WhatsApp implica que les dades de l’usuari (nombre de telèfon, estat, fotografia de perfil, converses) seran remesos als servidors de WhatsApp, Inc., que es troben ubicats als EUA i que per tant seran transferits a aquest país, produint-se una transferència internacional de dades, que l’usuari autoritza de forma expressa i inequívoca amb l’acceptació de la present política de privadesa marcant la casella establerta a aquest efecte.

Sense perjudici d’aquest consentiment a la transferència internacional de dades, WhatsApp forma part del grup Facebook, que participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre els EUA i la Unió Europea anomenat Privacy Shield , havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield .

Pots més informació sobre el Privacy Shield a la web del Departament de Comerç dels EUA : https://www.privacyshield.gov/welcome

Així mateix, pots trobar una llista de les companyies adherides al Privacy Shield al següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/list.

Es recorda a l’usuari que es pot oposar a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça info@microcementec.com.

Tots els camps d’aquests registres marcats amb un asterisc són d’emplenament obligatori, i és impossible fer les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

MÓN ORXATA es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que us sigui facilitada ia utilitzar-la únicament per als fins indicats.

Únicament MÓN ORXATA, i els encarregats de tractament designats per ella, tindran accés a les dades de l’usuari, i sota cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venuts a cap tercer.

L’acceptació de la política de privadesa, mitjançant el marcatge de la casella d’acceptació disposada a aquest efecte, s’entendrà amb caràcter general com la prestació de consentiment exprés i inequívoc de l’usuari al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en aquest document.

8.2. Compliment de la normativa aplicable: MÓN ORXATA compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica esmentada (RLOPD) i la resta de normativa vigent que sigui aplicable, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Així mateix, MÓN ORXATA informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i que sol·licitarà a l’usuari el seu consentiment al tractament de les dades personals amb fins comercials en cada moment .

8.3. Exercici de Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (drets ARCO): L’usuari persona física que hagi proporcionat les dades personals a MÓN ORXATA (d’ara endavant, l’interessat o afectat, indistintament), podrà exercitar de forma gratuïta els seus drets ARCO, és a dir, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers, que consisteixen bàsicament que l’interessat podrà adreçar-se a MÒNORXATA en qualsevol moment per conèixer quines dades s’estan tractant, per corregir errors o modificar alguna dada inexacta o incompleta, així com per sol·licitar la seva supressió si resulten inadequades o excessives o per demanar que no es tractin les seves dades.

No és procedent la cancel·lació quan les dades de caràcter personal s’hagin de conservar durant els terminis previstos en les relacions contractuals entre l’interessat i l’entitat responsable del tractament.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit adreçada a MÓN ORXATA amb la referència «Protecció de dades/ MÒNORXATA», especificant les seves dades, i els motius de la seva sol·licitud a la següent adreça postal o de correu electrònic:

Món Orxata SL
B97312953

c/ Picapedrers 10, PI Camí a la Mar, Alboraia
València
46120 Valenciana , Comunitat
Espanya

També podran exercitar-se els drets ARCO remetent un correu electrònic a la següent adreça: info@microcementec.com.

8.4. Mesures de Seguretat: MÒNORXATA té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal demanades i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

En concret, el Lloc Web disposa d’un protocol https ( Hypertext Transfer Protocol Secure ) de transferència d’hipertext que és la versió segura de l’http ( Hyper Text Transfer Protocol ), codificant-se la sessió amb certificat digital. Aquests certificats de seguretat són coneguts com a SSL ( Secure Socket Layer )

8.5. Links (enllaços): Com un servei als visitants de la Web, aquesta pot incloure hipervincles o enllaços a altres llocs que no són operats ni controlats per MÒNORXATA.

Per això, MÒNORXATA no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs web o de les pràctiques de privadesa. Es prega a l’usuari que, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a MÒNORXATA, tingui en compte que les seves pràctiques de privadesa poden diferir de les establertes en aquest document.

8.6. Modificació de la Política de Privadesa: MÒNORXATA es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, sempre conforme a la normativa d’aplicació o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de la Web després d’aquests canvis implicarà la seva acceptació.

8.7. Responsable del fitxer, i encarregats del tractament: La responsable del fitxer de dades és Món Orxata SL amb NIF B97312953 i direcció c/ Picapedrers 10, PI Camí a la Mar, Alboraia València.

Com a encarregats de tractament aliens a MÒNORXATA, contractats d’acord amb el que preveu l’article 12 de la LO 15/1999 de Protecció de Dades són:

– Grup SYS4NET, SL, (que operen amb la marca comercial SYS4NET), amb domicili al Parc Empresarial Magalia , B-5. Pol. Ind . Oest C/ Uruguai, parc . 13, 30820 d’Alcantarilla (Múrcia), amb CIF núm. B-73344020 i inscrita al Registre Mercantil de Múrcia, tom 02183, foli 200, full MU-00050535, inscripció 1a, que presta els serveis de hosting. Es pot consultar la política de privadesa i altres aspectes legals de la companyia esmentada en el següent enllaç: http://www.sys4net.com/legal/general.html

– The Rocket Science Group , LLC (Identificada per la marca comercial “MailChimp”), amb domicili social al 675 Ponce de León Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, que ens proporciona els serveis de creació de campanyes de mail màrqueting. Les dades personals que proporciones a través dels formularis de la Web, són tractades per a l’enviament de comunicacions comercials o informatives mitjançant l’ús de l’eina que aquesta companyia facilita, cosa que comporta que les dades introduïdes són transferides als servidors de l’esmentada companyia, suposant una transferència internacional de dades als Estats Units, que l’usuari consenteix de manera expressa amb l’acceptació de la present política de privadesa. Es pot consultar la política de privadesa i altres aspectes legals de la companyia esmentada en el següent enllaç: http://mailchimp.com/legal/

Sense perjudici d’aquest consentiment a la transferència internacional de dades i conforme comunica aquesta companyia en la seva política de privadesa, MailChimp participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre els EUA i la Unió Europea anomenat Privacy Shield , havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield .

Pots més informació sobre el Privacy Shield a la web del Departament de Comerç dels EUA : https://www.privacyshield.gov/welcome

Així mateix, pots trobar una llista de les companyies adherides al Privacy Shield al següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/list

– Les Agències de transports, que presten els serveis de transport dels productes oferts a la web.

A les companyies esmentades se’ls ha exigit el compliment de les disposicions normatives en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació.

9. Llei aplicable i jurisdicció

Aquests termes dús i política de privadesa es regiran per la legislació espanyola.

En cas de disputa o controvèrsia relacionada amb l’aplicació o la interpretació d’aquests termes i polítiques, les parts se sotmetran als jutjats i tribunals que siguin competents de conformitat amb la legislació vigent.